English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר
תואר שני טיזר

תואר שני: תאור קצר של התוכנית

התוכנית לתואר שני בתכנון לימודים והוראה, עם התמחות במסגרות החינוך הדמוקרטי, מיועדת להקנות ידע עיוני ומחקרי אודות משמעות החינוך הדמוקרטי, המחקר המלווה את מימושו, ותהליכי תכנון, למידה, הוראה והערכה המאפיינים את מסגרותיו.

התכנית תחשוף את הסטודנטים/ות לתאוריה, מחקר ותהליכי יישום סביב שלושה מוקדי תוכן מרכזיים:

  1. עקרונות פילוסופיים, היסטוריים וערכיים העומדים ביסוד רעיון החינוך הדמוקרטי;
  2. תהליכים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים ורוחניים הקשורים במסגרות של חינוך דמוקרטי;
  3. היבטים ייישומיים הקשורים לפיתוח בתי ספר דמוקרטיים - חדשניים לסוגיהם.

מטרת התכנית

לאפשר מפגש פורה בין סטודנטים/ות, אנשי סגל ואנשי חינוך בעלי רקע מקצועי מגוון, המעורבים בפיתוח בתי ספר ייחודיים וחדשניים. שיח זה הינו חלק מחיפוש רב תחומי וביקורתי אחר משמעות ה'חינוך הדמוקרטי', וזיקתו לקידום היחיד (תלמיד / מורה), הארגון (כיתה / בית הספר) והחברה.

התוכנית תחשוף את הסטודנטים/ות לרעיונות חינוכיים שונים ומגוונים, הקשורים בבתי ספר חדשניים, ולגישות שונות לפיתוח אישי וקבוצתי. זאת, בהתייחס לאידיאולוגיות פילוסופיות ופסיכולוגיות שונות ולמתחים ביניהן, תוך התמודדות עם שאלות רחבות אודות ידע, חינוך וחברה.

התכנית הינה תוכנית התמחות, ולכן נשענת על מספר מצומצם של שיעורי יסוד המשותפים לתוכנית "האם" ( המגמה לתכנון לימודים) ושיעורי התמחות הייחודיים לה.

רציונאל וייחודיות

[אובייקט לא ידוע] התוכנית המוצעת הינה ייחודית וחדשנית, ומסיימיה זכאים/ות לתואר שני בחוג לתכנון לימודים והוראה, תוך ציון התמחותם/ן בנושא למידה והוראה במסגרות החינוך הדמוקרטי.

 לב התוכנית מעוגן במחקר ובחשיבה אודות יישום עקרונות הדמוקרטיה במסגרת תרבות בית הספר, תוך התמקדות בערכים של שוויון ושמירה על זכויות הפרט, והתייחסות לצרכים ויעדים הקשורים בקהילה ובחברה.

יש הרואים במסגרות ה'חינוך הדמוקרטי' המשך היסטורי-פילוסופי לתפיסת ה'חינוך הפרוגרסיבי' ו'החינוך הפתוח' שטופחו בעולם ואף בארץ. אחרים משייכים את החינוך הדמוקרטי בעיקר לתפיסות של 'חינוך הומניסטי'.

בין אם כך או אחרת, עקרונות החינוך הדמוקרטי נשענים על גישות הבנייתיות, חברתיות וביקורתיות בכל הקשור ללמידה, הוראה, הערכה, ארגון, ניהול ותכנון לימודים, תוך שימת דגש על למידה הממוקדת בלומד ובמלמד, ומערבת אותם בתהליכי קבלת ההחלטות אודות מה וכיצד ללמוד ולהתפתח.

כמו כן ביסוד הגישות לחינוך דמוקרטי בבית הספר עומדת חשיבות החינוך לדמוקרטיה, לצורך קידום וטיפוח חברה דמוקרטית. זאת תוך שימת דגש מיוחד על עקרון שוויון ההזדמנויות, וכיבוד המִגוון והשונוּת הקיים בין תלמידים בתהליכי התפתחות וחינוך, במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות, וכלל המגזרים השונים בחברה.

ההתייחסות לשיוויון ההזדמנויות והוקרת השונוּיוֹת במישור הבית ספרי, מקבלות ביטוי בכל רבדי החיים בבית הספר: עיצוב יעדי הלמידה וההתפתחות, קביעת יעדים חברתיים, רגשיים ורוחניים; יישום תהליכי למידה, הוראה, הערכה ופיתוח קוריקולרי; וכן בתוצרי החינוך עצמם.

 אם בעבר בתי ספר בעלי צביון "דמוקרטי" או "פתוח" טופחו כבתי ספר ייחודיים, ונתפסו כבתי ספר ניסויים וניסיוניים, נראה כי בשנים האחרונות גובר הצורך במיסוד מסגרות חינוך חדשניות, שרוח תפיסת החינוך הדמוקרטית שורה עליהן. מגמה זו ניכרת בריבוי הערים הבוחרות להפעיל בית ספר דמוקרטי אחד לפחות בשטחן (כגון העיר כפר סבא) או לערוך שינוי עירוני כולל, תוך עיצוב מערכת חינוך עירונית, במסגרתה פועלים בתי הספר ברוח עקרונות החינוך הדמוקרטי (כפי שנעשה בעיר בת ים).

 תוכניות הלימוד באוניברסיטאות בארץ לא התמקדו עד כה בחינוך הדמוקרטי, והעיסוק בו היה משולב בתוכניות לימוד אחרות שעסקו במאפייני בתי ספר חדשניים, תוך התייחסות לצרכים אינדיבידואליים של תלמידים ולרעיון האוטונומיה הבית-ספרית. אולם, לנוכח ההתעוררות המחודשת בפיתוח ובחקר בתי ספר הבנויים על עקרונות הדמוקרטיה, ולאור הידע שנצבר כתוצאה מהתנסויות ומחקר מלווה, נוצר צורך וביקוש לתוכנית לימודים שתקדם ידע ותובנות בנושא, ותכשיר חוקרים ואנשי מעש שהתמחותם באידיאולוגיה, במחקר ובעשייה הקשורה בבתי ספר חדשניים, הנשענים על יסודות החינוך הדמוקרטי לסוגיו.

 באופן ספציפי התוכנית נועדה להכשיר מומחים/ות וחוקרים/ות

הכשרת חוקרים וחוקרות

הכשרת מומחים/ות וחוקרים/ות לקידום גוף הידע התיאורטי והמחקרי, המפגיש בין תהליכי הוראה, למידה והערכה לבין הבסיס האידיאולוגי של החינוך הדמוקרטי, הן ברמת הפרט והן ברמת מערכת החינוך. כל זאת, בהתייחס להיבטים קוגניטיביים, פדגוגיים ואורייניים-לשוניים, חברתיים, רגשיים, רוחניים, ארגוניים ומתודולוגיים.

כמו כן נועדה התוכנית להכשיר חוקרים/ות בנושאים הקשורים להבנת תהליכי שינוי בבתי הספר והטמעתם, תוך התמקדות במגוון נושאים רלוונטיים, כגון: מאפייני ידע של תלמידים ומורים, חשיבותם ותפקודם בסביבות למידה חדשניות; משמעותן של למידה, הוראה, הערכה, מומחיות ובין-תחומיות; יעילות תהליכי למידה והוראה והערכתם.

הכשרת בעלי תפקידים במערכות חינוכיות

התוכנית מבקשת להכשיר בעלי תפקידים במערכות חינוכיות, להתמודדות מושכלת ומקצועית, עם תהליכי פיתוח, שינוי והובלת בתי ספר דמוקרטיים לסוגיהם, תוך התייחסות לאוכלוסיות מגוונות (חילוניים ודתיים; חינוך רגיל ומיוחד; גילאים צעירים ומבוגרים).

כמו כן נועדה התוכנית להכשיר בעלי תפקידים להוראת התחום במכללות ובמסגרות אחרות להכשרת מורים, לעסוק במדיניות וקבלת החלטות לגבי שינויים ורפורמות בחינוך במישור הקוריקולרי, הפדגוגי, הערכי והחברתי, ברמה העירונית וברמה המערכתית-לאומית.