English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר

המאמר מתאר תפיסה עירונית-חינוכית המתפתחת בשני העשורים האחרונים – הרעיון של עיר חינוך -  ומציג את התפקיד האקטיבי המשולב של השלטון ושל החברה האזרחית בהובלת הדרך להשגת הרעיון. המאמר יעסוק בהגדרות הרעיון, במודל המארגן אותו, בדוגמאות ובחקרי אירוע.
עיר חינוך המיישמת ערכים דמוקרטיים היא עיר ששמה לה למטרה לפתח חברה המכירה ותומכת בזכות השווה של כל חבריה להגיע למימוש עצמי בקהילה שבה הם חיים. עיר חינוך, כעיר המקדמת ערכים אלה יחד עם יזמות חינוכיות, מהווה כוח מניע עצום להתפתחות חברתית וכלכלית. עיר החינוך מדרבנת למידה לאורך החיים, יוצרת תמריץ לחדשנות, ו”מייצרת” הון אנושי ע”י מתן הזדמנות שווה לכל תושב (בכל גיל) לפתח את עצמו ואת היזמה הייחודית לו ובכך לתרום לקהילתו. מצע זה מהווה מנוע לצמיחה כלכלית וחברתית ולהיווצרות חברה דמוקרטית, צודקת ובת קיימא.

מאת יעל שורצברג

הורדה