English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר

אתם/ן מוזמנים/ות להכיר את מודל "יחד בונים חברה"- מהם מנגנוני ההפעלה, גורמי ההצלחה הקריטיים שלו והאופן בו הוא עונה על הצרכים הבאים:

  • יצירת מערכות מעורבות חברתית ומימוש חברתי של הדור הצעיר.
  • מענה לצורך חברתי/ קהילתי להושיב סביב שולחן אחד מיקרוקוסמוס של החברה המקומית, לקיים דיון ערכי וארגוני, וליצור בעזרתו מדיניות ופעולה יישובית משפיעה.
  • יצירת מערכת יחסים משוחחת, המקיימת דיאלוג בין צרכי ההורים ובין צרכי החניכים והקהילה.
  • רישות ארגוני החינוך הבלתי פורמאלי ושילוב ביניהם.
  • צמיחה משמעותית במגוון הפעילויות הבלתי פורמאליות, ביישובים ובמועצות.
  • יצירת מבנה ארגוני המאפשר יציבות מחד, והתחדשות מתמדת מאידך.
  • איגום המשאבים הערכיים, החינוכיים והקהילתיים בין החינוך הבלתי פורמאלי לבין בתי הספר.
  • יצירת רצף חינוכי המורכב מחינוך פורמאלי ומחינוך בלתי פורמאלי.

כדי להבין כיצד המודל פועל באופן מעשי, יובאו במאמר שלוש דוגמאות מהנעשה בשטח העירוני.

מאת יניב קקון

הורדה