English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר

בעקבות הצורך והרצון שהתעוררו לאורך השנים הוגדרה יוזמה, שמטרתה לפעול לקידום מטרות החינוך הדמוקרטי, לאגם את המשאבים, לפעול בצורה מסודרת מול גורמים חיצוניים, לקדם פעילות חברתית חיצונית ופנימית, ולפעול במשותף באופן מסודר ורציני, להגברת המודעות הציבורית והממשלתית למאפייני החינוך הדמוקרטי לגווניו, על איכויותיהם השונות. 

כדי לתת מענה לכל הצרכים הללו ולכלל הרצונות העולים מהשטח, הוחלט על ייסודה של קהילת בתי הספר הדמוקרטיים!

אל הקהילה מוזמנים להצטרף, כל מי שמגדירים את עצמם כחברים במסגרת-חינוכית דמוקרטית, ו/או קשורים ומחוייבים לחינוך הדמוקרטי בישראל.

ההשתתפות בקהילה

  • מעורבות פעילה בהתנהלות הקהילה, שכוללת: שליחת נציגים לפרלמנט הארצי, נציגים בוועדות, הבעת עמדה  בנושאים  העולים לדיון משותף, שיתוף במידע, השתתפות ביוזמות משותפות.
  •  השתתפות מנהלי בתי הספר הדמוקרטים בפורום מנהלים חודשי.
  • תשלום דמי חברות.
  • הנציגות בפרלמנט הארצי תהיה אחידה לכל המסגרות השותפות בקהילת בתי הספר הדמוקרטים. כל בית-ספר יבחר וישלח לפרלמנט הארצי 3 נציגים. הנציגים יכולים להיות ילדים, חברי-צוות וההורים.
  • "הקהילה", על כל מעגליה, אינה יכולה לכפות על בתי הספר התנהלות שאינה תואמת את תפיסתם, או את החלטות הפרלמנטים, או כל מנגנון שיתופי אחר של קבלת החלטות של בתי הספר.

לפרטים נוספים ולהצטרפות

רשף בורדה  052-643-2423