English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר

הגיל הרך

Box image

פיתוח ויישום של מערכת יישובית לגיל הרך, שמקדמת תפיסת עולם המדגישה את ייחודיות הפרט, בזיקה להורים, לקהילה ולסביבה

הערכה

Box image

מאגר השאלונים

פדגוגיות דמוקרטיות

פדגוגיות דמוקרטיות

טכנולוגיות דמוקרטיות השתתפותיות

טכנולוגיות דמוקרטיות השתתפותיות

<Box object>

None